Disclaimer voor www.casanoella.nl (English version below)

Casa Noella en NovaNerd Creations, hierna te noemen, Casa Noella, verleent u hierbij toegang tot www.casanoella.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere doeleinden.

Casa Noella behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Casa Noella spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Casa Noella.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Casa Noella nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Casa Noella.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


 

Disclaimer for www.casanoella.nl

Casa Noella and Nova Nerd Creations, hereinafter referred to as Casa Noella, hereby grants you access to www.casanoella.nl (the “Website”) and published here for information and entertainment text, images and other materials for private purposes.

Casa Noella thereby reserves the right  to modify the contents or remove components at any time without having to inform you about the changes.

Limited liability

Casa Noella endeavors to update and/or complement the contents of the Web site as often as possible. Despite this care and attention it is possible that the content is incomplete and / or incorrect.

The materials offered on the Website are without any warranty or claim to correctness. These materials may change at any time without prior notice from Casa Noella.

In particular, all prices on the Website are subject to typing and programming errors. For the consequences of such errors no liability is accepted. No agreement is reached on the basis of such errors.

For the websites hyperlinks to third party websites or services Casa Noella never accepts liability.

Royalty

All intellectual property rights concerning these materials are with Casa Noella.

This disclaimer may change from time to time.